HO - Quantitative Risk Manager

HO - Quantitative Risk Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổ chức thực hiện phát triển, kiểm định, vận hành các phương pháp, mô hình phân tích và đo lường rủi ro được phân công.
 • Tổ chức ban hành, triển khai quy định nội bộ về khung quản lý rủi ro mô hình đảm bảo tuân thủ chuẩn mực nội bộ và quy định của NHNN.
 • Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin và quản lý chất lượng dữ liệu cấu phần được phân công nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro.
 • Điều phối triển khai tiêu chuẩn, chuẩn mực về QLRR và thực hiện lộ trình triển khai Basel của NHNN theo các cấu phần được phân công.
 • Tham gia vào công tác tổ chức triển khai Chính sách quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro trọng yếu.
 • Tổ chức thực hiện chức năng giúp việc UBQLRR, HĐRR và Ban GĐK QLRR theo phân công của Giám đốc phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý và Giám đốc phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành: Toán thống kê, kinh tế lượng, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý,….
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng phương pháp và mô hình phân tích, đo lường rủi ro tại ngân hàng.
 • Có kiến thức về tài chính, kế toán, kinh tế vĩ mô và hiểu biết về tình hình chính trị, xã hội.
 • Có kiến thức về quy định pháp luật.
 • Có kiến thức về phân tích thống kê toán, phân tích định lượng.
 • Am hiểu về hoạt động ngân hàng và công tác quản lý rủi ro ngân hàng.
 • Am hiểu về mô hình quản lý rủi ro và phương pháp, mô hình phân tích và đo lường rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, Basel.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm quản lý dự án.
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm xử lý dữ liệu và thống kê: SQL, SPSS, Python, R,…
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp, trình bày và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật).

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Manager
Hội sở
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply