HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Đông Anh

1. Quản lý chất lượng nhân viên kinh doanh tại đơn vị

2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh của cá nhân/ tổ/ bộ phận

3. Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và duy trì khách hàng của cá nhân/ tổ/ bộ phận

4. Các công tác khác hỗ trợ kinh doanh:

    Thẩm định, lập tờ trình và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công

    Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát, tái đánh giá khách hàng

    Thực hiện công tác nhắc, thúc nợ

    Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh trong quá trình giao tiếp với khách hàng và khi được yêu cầu

    Thực hiện các công việc báo cáo, cập nhật, phản hồi thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các thông báo, yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp và hội sở

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply