HO - Giám Đốc Phòng Tuân Thủ

HO - Giám Đốc Phòng Tuân Thủ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

A. QUẢN LÝ MẢNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

1. Nhận diện và đo lường rủi ro tuân thủ:

 • Xây dựng, cập nhật và duy trì khung nghĩa vụ tuân thủ cho các hoạt động chính của ACB nhằm đảm bảo cho các hoạt động này phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ
 • Xây dựng và duy trì chính sách quản lý rủi ro tuân thủ của hệ thống ACB
 • Thực hiện đánh giá định kỳ và đột xuất (khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan) hệ thống quy định nội bộ theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng (điều 93 hoặc điều luật khác nếu Luật các Tổ chức tín dụng được sửa đổi/bổ sung/thay thế mà có dẫn chiếu) về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết)
 • Phối hợp với các Đơn vị quản lý rủi ro đặc thù (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro hoạt động) trong việc đánh giá, giám sát việc triển khai các quy định pháp luật, quy định nội bộ, có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ trong hoạt động của ACB
 • Kiểm soát tính hợp pháp của sản phẩm, quy trình vận hành sản phẩm trước, sau khi sản phẩm được hệ thống ACB cung ứng trên thị trường. Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát tuân thủ liên quan đến các quy trình nghiệp vụ, sản phẩm
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định pháp luật.
 • Kiểm tra, xác định, phát hiện các rủi ro liên quan đến tuân thủ, bao gồm các nguy cơ gây ra rủi ro liên quan đến tuân thủ và yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục

2. Theo dõi, giám sát rủi ro tuân thủ: 

 • Báo cáo Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các vi phạm nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, chính sách quản lý rủi ro của ACB.
 • Kiểm soát tính thống nhất giữa các quy định nội bộ
 • Giám sát quá trình kiểm tra tuân thủ, kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra tuân thủ
 • Giám sát sự phù hợp, thống nhất của việc ủy quyền trong hệ thống
 • Tiếp nhận và phối hợp các đơn vị làm việc với Thanh tra nhà nước
 • Giám sát việc thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ
 • Báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị cho cấp có thẩm quyền tại ACB, Thanh tra nhà nước

3. Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: 

 • Xây dựng chính sách, hướng dẫn thực hiện về hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ACB
 • Đào tạo cho nhân viên về hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ACB
 • Quản lý và hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật

B. PHÁT TRIỂN MẢNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG:

 • Thiết lập, cải tiến phương pháp nhận diện, đo lường rủi ro tuân thủ
 • Tin học hóa các hệ thống giám sát tuân thủ

C. QUẢN LÝ NHÂN SỰ: 

 • Quản lý hiệu quả, năng suất nhân viên
 • Đạo tạo, huấn luyện nhân viên
 • Xây dựng, đào tạo nhân sự kế thừa

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ Học vấn: 

 • Đại học/Sau Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Luật

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan: 

 • Luật
 • Ngân hàng
 • Quản trị

3. Các Kỹ Năng: 

 • Thiết lập và thay đổi mô hình quản lý (Building and changing model of management);
 • Quản lý nhân sự;
 • Thuyết trình (speeching);
 • Tư duy logic (logic thinking);
 • Ra quyết định (making decisions);
 • Quản lý sự thay đổi.

4. Các Kinh nghiệm Liên quan: 

 • Tối thiểu 07 năm trong lĩnh vực luật, ngân hàng

5. Các Phẩm chất Cá nhân Cần có:

 • Chính trực
 • Tinh thần Trách nhiệm
 • Dũng cảm
 • Chuyên nghiệp
 • Phản hồi nhanh
 • Công bằng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển