HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Định Chế Tài Chính (Financial Institation)

HO - Nhân Viên/Chuyên Viên Định Chế Tài Chính (Financial Institation)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia quản quản phát triển quan hệ khóa song phương (RMA) với các TCTC nước ngoài 

 • Thiết lập và quản lý quan hệ RMA 

  + Tham gia hướng dẫn việc thiết lập quan hệ mã khóa song phương (RMA) với các đối tác. 

  + Tham gia thực hiện thu thập, phân tích hồ sơ pháp lý để đánh giá AML/KYC theo quy định hiện hành của ACB đối với: 

  ++ Đối tác mới và  

  ++ Đối tác hiện hữu: định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có sự kiện phát sinh cần tái đánh giá. 

 • Tham gia thực hiện báo cáo cấp thẩm quyền chuyển đơn vị chuyên trách các sự kiện đột xuất liên quan đến cấm vận, thông tin ảnh hưởng xấu ... liên quan đến đối tác. 
 • Tham gia thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu đánh giá AML/KYC định kỳ từ đối tác khi phát sinh.

Tham gia quản phát triển Quan hệ tài khoản (Nostro/Vostro) với TCTC nước ngoài

 • Tham gia hướng dẫn việc mở, đóng tài khoản (Nostro/Vostro) với các đối tác. 
 • Tham gia làm việc và đề xuất với các TCTC nước ngoài cấp hạn mức giao dịch đáp ứng nhu cầu kinh doanh của ACB. 
 • Tham gia quản lý đối tác là các TCTC nước ngoài bao gồm tiếp nhận nhu cầu hạn mức và phối hợp với đơn vị phân tích trình cấp thẩm quyền phê duyệt hạn mức đối tác. 
 • Tham gia theo dõi hiệu quả sử dụng và điều chuyển hạn mức theo thẩm quyền. 
 • Tham gia thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu đánh giá AML/KYC, hạn mức tín dụng từ đối tác theo định kỳ hoặc khi có phát sinh. 

Tham gia quản phát triển quan hệ Tài trợ thương mại (TTTM) các quan hệ khác với các TCTC nước ngoài

 • Tham gia phối hợp với các Đơn vị tìm kiếm, mở rộng danh mục các TCTC có quan hệ TTTM và các quan hệ khác, tạo tiền đề phát triển hoạt động TTTM và các quan hệ khác của ACB. 
 • Tham gia làm việc và đề xuất với các TCTC nước ngoài cấp hạn mức giao dịch liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của ACB

Tham gia tìm kiếm, phát triển khai thác các đối tác mới/ sản phẩm mới với các TCTC nước ngoài

 • Tham gia tìm kiếm, thu thập thông tin đối tác mới/sản phẩm mới.  
 • Tham gia thực hiện các thủ tục cần thiết để đề xuất cấp mới hạn mức cho đối tác. 
 • Tham gia thực hiện hoặc điều phối, hỗ trợ việc mua các sản phẩm dịch vụ của TCTC nước ngoài phù hợp với nhu cầu của ACB. 
 • Tham gia trao đổi và đàm phán giá, phí và các thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới với đối tác.

Tham gia xây dựng quy trình, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc với các TCTC nước ngoài

 • Tham gia thực hiện soạn thảo quy trình, thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công  theo sự phân công của cấp quản trực tiếp.

Công việc khác 

 • Sắp xếp và tham gia các cuộc họp giữa ACB và các đối tác nước ngoài. 
 • Tham gia liên hệ hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh, vận hành thực hiện việc trao đổi thông tin, tra soát giao dịch với TCTC nước ngoài. 
 • Tham gia thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo Tổng giám đốc,  Báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc Bộ phận. 
 • Tham gia x , phối hợp xử các vấn đề phát sinh liên quan đến đối c. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ Học vấn 

 • Học vấn: tối thiểu Đại học; 
 • Chuyên ngành: Ưu tiên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, … 

Kiến thức/ Chuyên môn Liên Quan 

 • Kiến thức về luật Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, các nghị định hoặc quy định của Ngành và Chính phủ có liên quan; 
 • Kiến thức về tiền tệ, tài chính và ngân hàng. 
 • Sản phẩm và các quy tắc/chuẩn mực/thông lệ quốc tế áp dụng cho hoạt động Thanh toán Quốc tế (UCP, AML,…) 
 • Kiến thức về quản lý rủi ro; 
 • Kiến thức về các sản phẩm Thị trường Tài chính.
 • Kiến thức về luật Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, các nghị định hoặc quy định của Ngành và Chính phủ có liên quan; 
 • Kiến thức về tiền tệ, tài chính và ngân hàng. 
 • Sản phẩm và các quy tắc/chuẩn mực/thông lệ quốc tế áp dụng cho hoạt động Thanh toán Quốc tế (UCP, AML,…) 
 • Kiến thức về quản lý rủi ro; 
 • Kiến thức về các sản phẩm Thị trường Tài chính.

Các Kỹ Năng 

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo; 
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng; 
 • Kỹ năng đàm phán; 
 • Kỹ năng xử lý vấn đề; 
 • Kỹ năng nghiên cứu học hỏi; 
 • Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm. 

Các Kinh nghiệm Liên quan 

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đặc biệt kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm Thị trường Tài chính Thanh toán Quốc tế. 

Các Phẩm chất nhân Cần  

 • Kỷ luật, trung thực; 
 • Sự tập trung, tính kiên nhẫn; 
 • Chủ động trong công việc; 
 • Cầu thị, ham học hỏi; 
 • Chịu được áp lực và những thách thức trong công việc. 

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)
Ảnh chân dung
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành
Loại tốt nghiệp
Kinh nghiệm
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Hồ Chí Minh
Security code *

Apply