IT - .NET Software Engineer

IT - .NET Software Engineer

Responsibilities:

 • Analyze system requirements and prioritize tasks
 • Write clean, testable code using .NET programming languages
 • Develop technical specifications and architecture
 • Test and debug various .NET applications
 • Review and refactor code
 • Deploy fully functional applications
 • Upgrade existing programs
 • Document development and operational procedures

Skills & Qualifications:

 • BA Degree in Computer Science
 • Understanding of object-oriented programming
 • Have at least 1 year experience in ASP.NET(C#,VB.NET), MVC, WEB.API
 • Have knowledge in HTML5/CSS
 • Microsoft SQL Database design and query optimization
 • Familiarity with Agile Environments

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Experience
Hội sở
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Chuyên ngành  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển