Cơ hội việc làm

HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM

Khối Vận Hành Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Chuyên viên nghiệp vụ vận hành giao dịch

Khối Vận Hành Hội sở; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ ngân quỹ

Khối Vận Hành Hội sở
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Nhân viên Quản lý chất lượng giao dịch ATM

Khối Vận Hành Hội sở
Toàn thời gian Thương lượng
1