Cơ hội việc làm

HO - Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Phân tích Dữ liệu Hội sở
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Data Lake Developer

Phân tích Dữ liệu Hội sở; CNTT; Experience
Toàn thời gian Thương lượng

HO - Data Science Manager

Phân tích Dữ liệu Hội sở; Manager
Toàn thời gian Thương lượng
1