HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)

.

Apply for this job

Full name *
Email *
Select office to apply
Experience
TP. Hồ Chí Minh
Phone number *
Date of birth
The most recent job *
Ảnh chân dung  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Tên trường Đại học (University/Academy)
Chuyên ngành  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply